فناوری های غذایی و مکمل

با داشتن توانمندی فرآوری ریزجلبک های دریایی و سایر توده های زیستی که امکان استخراج هدفمند مواد فراسودمند را فراهم آورده، شرکت ماهان کاسپین جاوید قادر گردیده است بر اساس هدف مشخص توانایی استخراج دقیق مواد موثر توده های زیستی  دارای کاربرد در غذا و مکملها را داشته باشد.

این توانمندی به شکل دانش فنی تولید انواع مکمل و محصولات غذایی فراسودمند طبیعی دراین مجموعه متبلور گردیده است.

برخی فناوریهای در اختیار بدین شرح است:

* دانش فنی تولید مکمل های پیش گیری از سرطان

دانش فنی تولید مکمل های پیش گیری از تحلیل سیستم عصبی

* دانش فنی تولید افزودنیهای فراسودمند به شیرینی و نان

* دانش فنی تولید عصاره های ارزشمند غذایی طبیعی ضد پیری، تقویت سیستم ایمنی، ویژه گروه سنی جوانان، ویژه گروه سنی سالمندان، ویژه بانوان و غیره