چشم انداز

نوآوری در سلامت و زیبایی برای ساخت جهانی بهتر

شرکت ماهان کاسپین جاوید(مسئولیت محدود) در افق 1404 یک مجموعه توسعه فناوریهای زیستی دریایی سرآمد در کلاس جهانی در منطقه خاورمیانه خواهد بود که با ایجاد و استقرار فناوریهای زیستی دریایی در دو بخش آرایشی بهداشتی و غذایی نقش مهم و موثری در صنایع زیست فناوری منطقه و جهان ایفا می نماید.