ماسک جوانساز طبیعی دریایی

محصولی از ریزجلبک فرآوری شده و زیست توده های یوکاریوتیکی که ضمن تامین طیف وسیعی از ریزمغذی های مورد نیاز پوست به شکل طبیعی، بسیاری از تنشهای پوستی ناشی از عوامل محیطی، تغذیه ای و متابولیسمی پوست را کاهش داده و شرایط را برای بهبود وضعیت پوست فراهم می آورد

به واسطه حضور ترکیبات طبیعی کاهنده پیگمنت های پوستی، همزمان با شادابی پوست، روشنی آن نیز حاصل می گردد. همچنین بخاطر بهبود گردش خون زیر پوستی و تامین ویتامینهای گروه B و سایر ویتامین ها، پیش سازها و عناصر مورد نیاز پوست، به مرور کاهش تدریجی عمق چروکهای پوستی و رفع آنها مشاهده خواهد شد.